| Več
Pravila FIJET Slovenija


FIJET Slovenija - Društvo turističnih novinarjev Slovenije je na Ustanovni skupščini, ki je bila 23.3.2005 na sedežu Društva novinarjev Slovenije, sprejel naslednja pravila društva:


PRAVILA FIJET SLOVENIJA - DRUŠTVA TURISTIČNIH NOVINARJEV SLOVENIJE


I. SPLOŠNE DOLOČBE


1. člen

S temi pravili člani FIJET Slovenija - Društvo turističnih novinarjev Slovenije določijo organizacijo društva, namen delovanja in cilje društva, organe društva, njihova pooblastila in način odločanja, članstvo v društvu ter druga vprašanja, pomembna za delo društva.

2. člen

FIJET Slovenija - Društvo turističnih novinarjev Slovenije je prostovoljno in samostojno združenje novinarjev in piscev, ki novinarsko spremljajo turistično dejavnost.

3. člen

Ime društva je »FIJET Slovenija - Društvo turističnih novinarjev Slovenije« (v nadaljevanju društvo).

Sedež društva je v Ljubljani, Wolfova ulica 8.

Skrajšano ime društva je: Društvo FIJET Slovenija.

Društvo predstavlja in zastopa predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik izvršnega odbora.

Pečat društva je kvadraten s krožnim napisom FIJET Slovenija - Društvo turističnih novinarjev Slovenije in stilizirano račko v sredini.

4. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

Delo društva je javno.

5. člen

Društvo se lahko včlani v sorodne stanovske organizacije doma in v tujini, katerih cilj je, da samostojno in neodvisno od nacionalne ali politične pripadnosti spodbuja človeške in prijateljske stike med novinarji in pisci vsega sveta. Za razvijanje poklicnega, kulturnega in medsebojnega sodelovanja se novinarji srečujejo ob različnih aktivnostih.

6. člen

Člani društva so praviloma tudi člani Sekcije turističnih novinarjev v Društvu novinarjev Slovenije.


II. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA


7. člen

Namen in cilji društva so:

 • razvijanje spoznavanja, poklicnega sodelovanja in prijateljstva med poklicnimi novinarji in pisci doma in v svetu,
 • spoznavanje in pospeševanje družbenih, političnih, gospodarskih, kulturnih, izobraževalnih, turističnih in rekreacijskih dogajanj doma in v svetu,
 • sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami doma in v svetu,
 • seznanjanje slovenske in tuje javnosti s problematiko turistične dejavnosti na nacionalni in mednarodni ravni.

8. člen

Društvo uresničuje svoje cilje z:

 • organiziranjem različnih strokovnih srečanj
 • sodelovanjem na srečanjih sorodnih novinarskih in drugih organizacij
 • organiziranjem srečanj na nacionalni in mednarodni ravni

9. člen

Društvo deluje po programu, ki ga za vsako koledarsko leto sprejme občni zbor na predlog izvršnega odbora.


III. ČLANSTVO

A. Sprejem v članstvo


10. člen

Član društva je lahko vsak, ki se pretežno preživlja z novinarskim, publicističnim ali fotografskim delom s področja turizma v Republiki Sloveniji ali v slovenskih medijih.

Član društva lahko postane tudi tisti sodelavec v javnih medijih ali strokovnjak s področja turizma, za katerega izvršni odbor presodi, da bi njegova včlanitev prispevala k razvoju, ugledu društva in strokovnosti dejavnosti članstva.


11. člen

Pridruženi ali častni člani društva lahko postanejo tisti posamezniki, ki s svojim delom in prizadevanji bistveno prispevajo k dejavnosti društva ali pa k uspešni izvedbi srečanj.

O včlanitvi pridruženih ali častnih članov društva odloča izvršni odbor.

B. Pravice in dolžnosti članov

12. člen

Pravice in dolžnosti članov so:

 • da sodelujejo na srečanjih društva,
 • da volijo in so voljeni v organe društva ter da aktivno sodelujejo pri delu v organih društva, v katere so izvoljeni,
 • da so obveščeni o delu organov društva oziroma, da se opredelijo do njihovega dela,
 • da sodelujejo pri oblikovanju programov v društvu in da ravnajo v skladu s sprejetim programom delovanja društva,
 • da redno plačujejo članarino,
 • da se ravnajo po pravilih društva in spoštujejo statutarna načela ter uresničujejo sprejete sklepe,
 • da sodelujejo pri delu društva kot celote in da z osebnim zgledom delujejo pri uresničevanju programa društva.


C. Prenehanje članstva

13. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • z izstopom,
 • če član več kot dve leti ne plača članarine,
 • na podlagi dokončnega sklepa organov društva zaradi grobega kršenja določb pravil društva,
 • s smrtjo.

14. člen

Član izstopi iz društva prostovoljno, ko poda pismeno izjavo o izstopu.

IV. ORGANI DRUŠTVA

15. člen

Organi društva so:

 • občni zbor,
 • izvršni odbor,
 • nadzorni odbor.

Društvo ima lahko še druge organe in telesa, ki jih ustanovi izvršni odbor.

Mandat članov organov traja štiri leta. Članu, ki je uspešno delal, se mandat lahko ponavlja brez omejitve. Za neaktivne člane organov lahko izvršni odbor predlaga občnemu zboru predčasno razrešitev.


A. Občni zbor

16. člen

Občni zbor je najvišji organ društva, ki voli in razrešuje vse druge organe društva, ki jih določajo ta pravila.

Občni zbor sestavljajo vsi člani društva.

Občni zbor se sestaja na rednih in izrednih sejah.

Redno sejo občnega zbora skliče predsednik društva najmanj enkrat letno.

Izredno sejo občnega zbora skliče predsednik društva na lastno pobudo, na pobudo izvršnega ali nadzornega odbora ali na pobudo najmanj 20% članov društva.

Predsednik društva mora sklicati izredno sejo občnega zbora društva v roku enega meseca po prejemu pobude za njegov sklic. Če predsednik v tem roku ne skliče občnega zbora, ga lahko skliče pobudnik.

Sklic seje rednega ali izrednega občnega zbora mora biti hkrati z dnevnim redom na primeren način objavljen najmanj teden dni pred datumom seje.

17. člen

Občni zbor na rednih sejah:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • razpravlja in sprejema poročila organov društva,
 • sprejema program delovanja društva,
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje pravila ter druge akte društva, tudi Pravilnik o merilih za udeležbo na domačih in tujih srečanjih in Pravilnik o disciplinskem postopku,
 • voli in razrešuje organe društva,
 • voli in razrešuje predsednika društva
 • sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto,
 • potrjuje zaključni račun za preteklo leto,
 • odloča o prenehanju društva,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora in nadzornega odbora,
 • odloča o včlanjevanju društva v druge organizacije,
 • odloča o drugih vprašanjih, če tako sklenejo člani na občnem zboru društva.

Občni zbor na izredni seji razpravlja in sklepa le o zadevi, za katero je sklican.

18. člen

Občni zbor lahko veljavno sklepa, če je ob predvidenem začetku seje prisotnih več kot polovica članov društva.

Če ob predvidenem začetku seje občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za pol ure, ko zbor veljavno sklepa.

Občni zbor odloča z večino glasov navzočih članov razen, če odloča o prenehanju društva, ko mora za odločitev glasovati večina vseh članov društva.

Glasovanje in volitve organov društva so praviloma javne. Tajne volitve organov društva se opravijo, če to zahteva najmanj tretjina na občnem zboru prisotnih članov društva.

19. člen

Sejo občnega zbora začne predsednik društva in jo vodi do izvolitve delovnega predsedstva: predsednika, dveh članov in zapisnikarja.

Redna volilna seja občnega zbora je vsake štiri leta.

O poteku občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišeta predsednik delovnega predsedstva in zapisnikar.

B. Izvršni odbor

20. člen

Izvršni odbor je izvršilni organ občnega zbora. Sestavljajo ga predsednik in 6 članov, ki jih izvoli občni zbor. Predsednik izvršnega odbora je hkrati predsednik in zastopnik društva.

Člani izvršnega odbora izmed sebe izvolijo podpredsednika in glavnega tajnika izvršnega odbora.

Mandat članov izvršnega odbora traja štiri leta. Če med trajanjem mandata članu izvršnega odbora iz kakršnegakoli razloga preneha članstvo v njem, lahko izvršni odbor vključi novega člana. Na prvem naslednjem občnem zboru ga mora potrditi občni zbor. Mandat priključenega člana izvršnega odbora traja do poteka rednega mandata izvršnega odbora.

Izvršni odbor lahko v času trajanja svojega mandata v svoj sestav vključi za posamezne projekte ali aktivnosti druge člane društva.
Priključeni člani izvršnega odbora imajo enake pravice in dolžnosti kot na občnem zboru izvoljeni člani. O tem izvršni odbor obvesti prvi naslednji občni zbor.

21. člen

Izvršni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:

 • upravlja društvo v času med dvema občnima zboroma,
 • sklicuje občni zbor in zanj pripravlja poročilo o delu, finančni načrt, zaključni račun, predloge sklepov zbora, predloge aktov itd.,
 • skrbi za materialno in finančno poslovanje društva,
 • skrbi za uresničevanje ciljev in nalog, opredeljenih v pravilih društva,
 • vodi evidenco članov,
 • predlaga kandidate za organe društva, ki jih voli občni zbor,
 • sprejema koledar letnih srečanj in drugih prireditev, ki jih organizira društvo,
 • določa člane, ki se udeležijo mednarodnih srečanj,
 • imenuje svoje komisije in organizacijske odbore,
 • ugotavlja morebitne kršitve pravil in drugih aktov društva ter predlaga občnemu zboru ustrezne ukrepe,
 • opravlja druge naloge, ki so nujno potrebne za nemoteno delo društva.

22. člen

Izvršni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj štirikrat letno.

Izvršni odbor sklicuje predsednik društva na lastno pobudo ali na pobudo tretjine članov izvršnega odbora.

Če predsednik ne skliče seje izvršnega odbora v 15 dneh od prejema pobude, jo lahko skliče pobudnik.

23. člen

Izvršni odbor veljavno sklepa, če je na seji prisotnih več kot polovica članov.

Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina prisotnih članov izvršnega odbora.

Iz razlogov racionalnosti lahko opravi izvršni odbor korespondenčno sejo. Na tej seji je mogoče sprejeti veljaven sklep, če nihče od članov izvršnega odbora ne zahteva ustnega posvetovanja. Sklep je treba zapisati in ga potrditi na prvi naslednji redni seji izvršnega odbora.

24. člen

Predsednik izvršnega odbora, ki je hkrati predsednik društva, predstavlja in zastopa društvo, sklicuje seje izvršnega odbora, jih vodi in skrbi za uresničevanje sklepov občnega zbora in izvršnega odbora.

Predsednik društva skrbi za zakonito in urejeno delovanje društva, zadolžen je za organizacijo sej občnega zbora, izvršnega odbora in nadzornega odbora.

25. člen

Izvršni odbor lahko z večino glasov vseh članov izključi člana društva, če ugotovi, da deluje v nasprotju s pravili društva in njegovim programom.

C. Nadzorni odbor

26. člen

Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih izvoli občni zbor za obdobje štirih let in so lahko ponovno izvoljeni.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani izvršnega odbora, lahko pa se udeležujejo njegovih sej in morajo biti nanje vabljeni.

Če članu nadzornega odbora iz kakršnegakoli razloga preneha mandat, se za njegovo nadomestitev smiselno uporabljajo določbe teh pravil o nadomestitvi člana izvršnega odbora.

27. člen

Nadzorni odbor nadzira izvajanje sklepov občnega zbora in izvršnega odbora, njihovo usklajenost s pravili in drugimi akti društva, uresničevanje in varstvo pravic in dolžnosti članov ter finančno-materialno poslovanje društva.

28 člen

Nadzorni odbor sprejema sklepe veljavno, če so na seji prisotni vsi člani in če vsaj dva člana glasujeta za predlog sklepa.

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora o svojem delu poročati na vsaki redni seji.

V. DISCIPLINSKI POSTOPEK

29. člen

Članu društva, ki krši pravila društva lahko izvršni odbor izreče opomin. Za hujše kršitve, ko gre za grobo kršenje pravil, lahko izvršni odbor izreče prenehanje članstva v društvu.

Disciplinski postopek določa Pravilnik o disciplinskem postopku, ki ga sprejme občni zbor.

Zoper sklepe izvršnega odbora je mogoča pritožba na občni zbor, ki dokončno odloči o izreku disciplinskega ukrepa.

VI. OBVEŠČANJE O DELU DRUŠTVA

30. člen

Obveščanje članov društva in javnosti mora biti pravočasno, objektivno, razumljivo in v skladu z načeli novinarskega kodeksa.

31. člen

Vsi člani društva imajo pravico biti obveščeni o delu in poslovanju društva in vseh njegovih organov.

Člani društva so obveščeni tako, da so zapisniki sej vseh organov na vpogled vsem članom društva na sedežu društva in na spletnih straneh Društva novinarjev Slovenije.

Člani društva lahko zahtevajo ustne in pisne informacije od organov društva o zadevah, ki jih zanimajo. Organ je dolžan odgovoriti v 15 dneh od prejema zahteve.

32. člen

Društvo o svojem delu obvešča širšo javnost tako, da so seje organov društva javne, kakor tudi z medijskim objavljanjem pomembnejših sklepov organov društva in dogodkov v društvenem življenju.

33. člen

Za obveščanje članov društva in javnosti je odgovoren predsednik društva.

VII. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

34. člen

Društvo se financira:

 • iz individualne članarine članov,
 • dotacij,
 • sponzorskih sredstev ob organiziranju posameznih prireditev,
 • iz daril in volil,
 • iz drugih virov.

Društvo se financira tudi s prihodki od organizacije različnih strokovnih in družabnih srečanj obsegu, ki je potreben za uresničevanje temeljnih ciljev društva.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti iz prejšnjega odstavka, se sme uporabiti le za doseganje ciljev in nalog društva.

Izvršni odbor razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s finančnim načrtom in programom dela društva.

35. člen

Finančno poslovanje društva poteka preko transakcijskega računa.

Odredbodajalec - podpisnik finančnih nalogov je predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali član izvršnega odbora, ki ga za to pooblasti izvršni odbor.

36. člen

Finančno poslovanje društva je javno. Vsak član lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje društva.

37. člen

Materialno in finančno evidenco opravlja registrirani računovodski servis. Podatki se izkazujejo v skladu z računovodskih standardom za društva, ki ga sprejme pooblaščena organizacija.

VIII. PRENEHANJE DRUŠTVA

38. člen

Društvo preneha s svojim delovanjem:

 • s sklepom občnega zbora,
 • po zakonu,
 • če pade število članov pod 3.

39. člen

V primeru prenehanja društva se premoženje društva po poravnavi vseh obveznosti prenese na Društvo novinarjev Slovenije, Ljubljana Wolfova 8.

O sklepu o prenehanju društva mora predsednik društva najpozneje v 30 dneh po sprejemu obvestiti pristojni organ, ki vodi register društev.

IX. KONČNE DOLOČBE

40. člen

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na ustanovnem zboru društva, uporabljajo pa se od dneva vpisa v register pri pristojnem organu.

Spremembe in dopolnitve pravic se sprejmejo na enak način kot pravila.

41. člen

Razlago določb pravil daje občni zbor, v obdobju med obema sejama pa izvršni odbor, ki razlago predloži v potrditev občnemu zboru na prvi naslednji seji.

V Ljubljani, 23. marca 2005

Zastopnik društva
Drago Bulc


Postojnska jama, največja slovenska znamenitost, 24 kilometrov rovov, galerij, veličastnih dvoran in igrivih skulptur, je edina jama z dvotirno železnico na svetu, kjer lahko doživite vznemirljivo vožnjo z vlakcem skozi osupljivo lepo podzemno krajino... več

Družba BTC je z dolgoročno vizijo v nekdanjem ljubljanskem ruralnem mestnem območju zgradila mesto v mestu - BTC CITY, v katerem... več

Odkrivajte Evropo z nami! Spoznajte vznemirljive ulice in utrip velemest, doživite prostrane širjave, čarovnije narave in skrivnostne trdnjave... več